Opći uvjeti poslovanja – Anić Outdoor

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

Ovi Opći uvjeti vrijede za sve narudžbenice koje se odnose na zakup reklamnih ploha na reklamama te reklamnim panoima društva ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o., Zagreb, Trg bana J. Jelačića 1, OIB: 61238079664 (dalje u tekstu: ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o.) te kao prilog predstavljaju sastavni dio narudžbenice.

Ovi Opći uvjeti vrijede u Republici Hrvatskoj od dana __________

Članak 1.

Narudžbe se šalju pisanim putem, poštom preporučeno ili elektronskim putem te ista predstavlja prihvat ponude ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. dostavljene Naručitelju na isti način.

Narudžba mora obvezno sadržavati:

 • ime i prezime/naziv, adresu i mjesto te OIB Naručitelja
 • datum narudžbe
 • naziv, adresu i mjesto te OIB ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o.
 • lokacija (naziv i šifra za fakturiranje), broj lokacija, broj te dimenzije i vrste reklamnih ploha koje su predmet zakupa
 • razdoblje zakupa
 • cijenu izraženu u Euru (za zakup, print (izradu) te montažu i demontažu)

Svaka promjena mora biti dostavljena na način definiran u stavku 1. ovog članka.

Članak 2.

Nakon prihvata ponude Naručitelj će o svom trošku izraditi idejno rješenje reklamnog platna (u PDF formatu, CMYK, 300 dpi, 1:10) te ga dostaviti ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. elektronskim putem, najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana prije početka zakupa.

Ukoliko Naručitelj prekorači rok iz stavka 1. ovog članka do 10 (deset) dana, pa iz navedenog razloga ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. ne stigne izraditi te postaviti reklamno platno do dana početka zakupa, Naručitelj će napraviti novu narudžbu kojim će definirati novo razdoblje zakupa, poslati istu ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. na način definiran člankom 1. ovih Općih uvjeta te će ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. istu prihvatiti sukladno članku 1. ovih Općih uvjeta.

Ukoliko Naručitelj prekorači rok iz stavka 1. ovog članka više od 10 (deset) dana, pa  iz navedenog razloga ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. ne stigne izraditi te postaviti reklamno platno do dana početka zakupa, obje strane suglasno utvrđuju da će se smatrati da zakup počinje teći kako je to definirano u prvotno prihvaćenoj narudžbenici te je Naručitelj u obvezi plaćati zakupninu od navedenog datuma iz prvotno prihvaćene narudžbenice, bez obzira na datum kada reklamno platno bude postavljeno.

ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. se obvezuje da će po primitku idejnog rješenja iz stavka 1. ovog članka u roku od 3 (tri) radna dana izraditi probno reklamno platno te ga dostaviti naručitelju.

Ukoliko Naručitelj ne želi da mu se dostavi probno reklamno platno, obavijestiti će o tome

ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. pisanim putem preporučenom pošiljkom ili elektronskim putem, te su u tom slučaju odriče prava na prigovor zbog izgleda konačnog reklamnog platna.

Naručitelj je dužan u roku od 2 (dva) radna dana elektronskim putem potvrditi ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. da li je suglasan probnim primjerkom dostavljenog reklamnog platna.

Članak 3.

Naručitelj samostalno odlučuje o izgledu te sadržaju reklamnog plakata koji će se postavljati na zakupljenim reklamama/reklamnim panoima te snosti svu odgovornost za izgled te sadržaj iste (materijalnu te nematerijalnu), dok ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za izgled te sadržaj istog. Ukoliko dođe do bilo kakve vrste postupaka pokrenute od strane nadležnih tijela ili trećih osoba, zbog izgleda ili sadržajna reklamnog plakata, Naručitelj će snositi svu odgovornost za navedeno (materijalnu i nematerijalnu) te preuzeti eventualne postupke pokrenute protiv ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o.

Članak 4.

Nakon postave reklamnog platna ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. će u roku od 3 (tri) radna dana dostaviti Naručitelju elektronskim putem fotografije istog.

ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. će za svo vrijeme zakupa voditi brigu o tehničkoj ispravnosti predmetne reklame/reklamnog panoa.

Naručitelj je oslobođen svake odgovornosti prema trećim osobama ili stvarima, a koja bi proizlazila kao posljedica tehničke neispravnosti predmetne reklame/reklamnog panoa ili kao posljedica postavljanja ili uklanjanja reklamnog platna. Ukoliko je neizvršavanje obveze prema Naručitelju definirane narudžbenicom te ovim Općim uvjetima nastalo kao posljedica više sile ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. će istu otkloniti u najkraćem mogućem roku, s tim da Naručitelj nema pravo potraživati od ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. naknadu štete, povrat uplaćenog iznosa i sl.

Naručitelj će najkasnije 14 (četrnaest) dana prije isteka roka zakupa elektronskim putem obavijestiti ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. hoće li po isteku istog preuzeti reklamno platno te na koju lokaciju da ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. isto dostavi.

Ukoliko Naručitelj ne dostavi obavijest sukladno stavku 4. ovog članka ili obavijesti ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. da ne želi preuzeti reklamno platno, ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. će samostalno donijeti odluku na koji način i u kojem roku će deponirati, uništiti, reciklirati i sl. isto.

Nastavno na stavak 5. ovog članka Naručitelj potvrđuje da neće imati prema ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. nikakvih novčanih niti drugih potraživanja, a koja bi proizlazila s navedene osnove.

Članak 5.

ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. će za naručeni zakup redovito ispostavljati Naručitelju račune te se Naručitelj obvezuje platiti isti unutar roka dospijeća, u suprotnom je dužan platiti zakonske zatezne kamate sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 6.

Za zakup dogovoren do 1 (jedan) mjesec ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. će 15 (petnaest) dana prije isteka zakupa elektronskim putem poslati upit Naručitelju želi li produljiti zakup te će Naručitelj najkasnije 10 (deset) dana prije elektronskim putem odgovoriti, u suprotnom se smatra da zakup ističe s dogovorenim datumom.

Za zakup dogovoren do 2 (dva) mjeseca ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. će 30 (trideset) dana prije isteka zakupa elektronskim putem poslati upit Naručitelju želi li produljiti zakup te će Naručitelj najkasnije 15 (petnaest) dana prije elektronskim putem odgovoriti, u suprotnom se smatra da zakup ističe s dogovorenim datumom.

Za zakup dogovoren do 3 (tri) mjeseca ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. će 30 (trideset) dana prije isteka zakupa elektronskim putem poslati upit Naručitelju želi li produljiti zakup te će Naručitelj najkasnije 15 (petnaest) dana prije elektronskim putem odgovoriti, u suprotnom se smatra da zakup ističe s dogovorenim datumom.

Za zakup dogovoren na 6 (šest) ili više mjeseci ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. će 60 (šezdeset) dana prije isteka zakupa elektronskim putem poslati upit Naručitelju želi li produljiti zakup te će Naručitelj najkasnije 45 (četrdeset i pet) dana prije elektronskim putem odgovoriti, u suprotnom se smatra da zakup ističe s dogovorenim datumom.

Članak 7.

Obje strane mogu otkazati narudžbu, te zakup sukladno sljedećim otkaznim rokovima te odredbama ovog članka.

 1. Otkaz zakupa nakon što je izvršen prihvat narudžbenice te nakon što je postavljeno reklamno platno
 2. a) Ukoliko je zakup oglasnog prostora dogovoren na razdoblje do maksimalno 3 (tri) mjeseca, otkazni rok iznosi 30 (trideset) dana,
 3. b) Ukoliko je zakup oglasnog prostora dogovoren na razdoblje do maksimalno 6 (šest) mjeseci, otkazni rok iznosi 60 (šezdeset) dana,
 4. c) Ukoliko je zakup oglasnog prostora dogovoren na razdoblje do maksimalno 12 (dvanaest) mjeseci otkazni rok iznosi 90 (devedeset) dana,
 5. d) Ukoliko je zakup dogovoren na razdoblje od minimalno 12 (dvanaest) mjeseci, otkazni rok iznosi 120 (sto dvadeset) dana.
 6. Otkaz zakupa nakon što je izvršen prihvat narudžbenice, ali nije postavljeno reklamno platno
 7. a) Bez obzira na rok na koji je dogovoren zakup oglasnog prostora, otkazni rok iznosi 90 (devedeset) dana.

Ukoliko jedna od strana ne ispoštuje odredbe o otkaznom roku, sukladno točki 1. i 2. ovog članka, u obvezi je platiti drugoj strani penale na način da će platiti iznos zakupnine iz narudžbenice za svo razdoblje za koje ranije otkaže zakup.

Otkaz se daje pisanim putem, preporučeno poštom te počinje teći dana primitka istog.

Članak 8.

Sve informacije i podaci koje će jedna strana drugoj učiniti dostupnima u svrhu izvršavanja obveza definiranih narudžbenicom i ovim Općim uvjetima kao i narudžbenica smatraju se tajnim podacima te se isti osim u svrhu definirani narudžbenicom te ovim Općim uvjetima ne mogu koristiti bez izričitog pristanka druge strane.

Članak 9.

ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. ima pravo bez dodatnog pristanka Naručitelja fotografirati i snimati reklame/reklamne panoe sa reklamnim platnima definiranim narudžbenicom te koristiti isti u marketinške svrhe i promidžbu svoje djelatnosti na način i u količini o kojoj samostalno odlučuje.

Članak 10.

Ovi Opći uvjeti su obvezatni. Sve eventualne nesporazume obje strane će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju spora mjesno je nadležan sud u Zagrebu.

Članak 11.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na neodređeno vrijeme te stupaju na snagu danom prihvata narudžbe.

ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o.

Damir Anić